Szkoły

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie

Zespół Szkół w Niećkowie jest placówką oświatową z ponad 70-letnim doświadczeniem. Od początku swojej działalności dobro ucznia i wszystko, co z nim bezpośrednio związane, stanowiło krąg zainteresowań i obszar wielu ciekawych, często nowatorskich działań nauczycieli i pracowników szkoły. Z uwagą obserwujemy wielość i różnorodność zmian, które zaszły w polskim systemie oświaty na przestrzeni lat.

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie swoje powstanie datuje na rok 1946, w którym powołano do życia jedenastomiesięczną Szkołę Rolniczą. Od tego czasu działa nasza szkoła, dostosowując się do kolejnych etapów reform oświatowych. Jesteśmy placówką, która stara się pełnić rolę swoistego centrum edukacyjnego. Swoją ofertę edukacyjną kształtujemy tak, by poszczególne zawody znajdowały swe odzwierciedlenie na rynku pracy i uczelniach wyższych. Obecnie w skład Zespołu Szkół w Niećkowie wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I-go Stopnia, Szkoła Policealna, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na poziomie technikum kształcimy w zawodach: technik informatyk; technik ekonomista; technik rachunkowości; technik żywienia i usług gastronomicznych; technik rolnik; technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; technik przetwórstwa mleczarskiego. W szkole branżowej proponujemy naukę w zawodach: mechanik - operator maszyn i urządzeń rolniczych; sprzedawca; kucharz; rolnik. Dla osób dorosłych proponujemy kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w szkole.

Szkoła dysponuje własnym Internatem z telewizją kablową i szerokopasmowym bezprzewodowym bezpłatnym Internetem.W trakcie nauki istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, prawa jazdy kat. B, T, operatora wózka widłowego, sieczkarni samojezdnych, kombajnu zbożowego i wielu innych przydatnych zawodowo umiejętności.

https://www.zsnieckowo.com.pl

https://www.facebook.com/zsnieckowo

https://www.instagram.com/zsnieckowo

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej

Starania o budowę szkoły rozpoczęły się od 27.08.1996 r. Uchwałą Rady Miejskiej stwierdzającej celowość rozbudowy Szkoły Podstawowej. Od 16.09.1996 r. rozpoczęły się starania o naniesienie budowy szkoły w "perspektywicznym planie budownictwa szkolnego w woj. białostockim do 2005 r.". 24.11.1997 r. podpisana została umowa z projektantem, a 25.11.1998 r. podpisano umowę z wykonawcą pierwszej części. Wykonawcą był Zakład Budowlany z Augustowa. 1.12.1998 r. rozpoczęła się budowa tej właśnie części szkoły w którą wmurowany jest dzisiaj kamień, a zakończyła 1.07.1999 r. W trakcie budowy nastąpiło przeprojektowanie budynku z przeznaczeniem pod gimnazjum. Wykonawcą został Zakład Budowlany z Dąbrowy Białostockiej Pana Wincentego Krahla.

W roku 2005 Gimnazjum Nr 1 im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej zostało połączone ze Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Utworzono Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, którego dyrektorem został Pan mgr Jerzy Białomyzy, a wicedyrektorem gimnazjum Pani mgr Marzena Gregorczuk Bagieńska. 1.06.2006 r. miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie zlokalizowany jest w Grajewie przy ulicy Ełckiej 11. Jest to zabytkowy budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w centralne ogrzewanie, bieżącą zimną i ciepłą wodę oraz kanalizację.

W szkole oprócz klas lekcyjnych i klasopracowni znajdują się: zastępcza sala gimnastyczna i sala rehabilitacyjna wyposażone w odpowiednie urządzenia i przyrządy służące do korekcji wad postawy oraz rehabilitacji ruchowej, sala poznawania świata i zajęć prowadzonych metodą integracji sensorycznej a także gabinety: pedagoga szkolnego, logopedy, do rewalidacji indywidualnej oraz terapii prowadzonych metodami Tomatisa, EEG-Biofeedback oraz biblioteka z czytelnią.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony. W szkole działa monitoring wizyjny. Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają trudności z dotarciem do szkoły dowożeni są szkolnymi bądź gminnymi autobusami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole wydawane są posiłki dla uczniów, z których korzysta około 80% młodzieży. Świetlica obejmuje opieką wszystkich chętnych uczniów, którzy mogą tam oczekiwać na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, odwóz do domu, odrabiać lekcje, uczestniczyć w zajęciach plastycznych, technicznych, ruchowych i umuzykalniających. Przy budynku znajduje się plac rehabilitacyjno-sportowy oraz uniwersalne boisko do piłki koszykowej i siatkowej. W ostatnich latach budynek szkolny oraz cała jego posesja poddane zostały gruntownym remontom
i modernizacjom.

Szkoła w swojej tradycji związana jest z regionem Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Uczniowie zdobywają wiedzę o swojej Małej Ojczyźnie poprzez wycieczki, spotkania z mieszkańcami i ciekawymi ludźmi, prezentacje, konkursy, wystawy oraz poprzez kultywowanie zwyczajów i tradycji. Placówka oprócz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizuje edukację: patriotyczną, regionalną, zdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i wychowania komunikacyjnego, biorąc udział w uroczystościach, akademiach, akcjach i programach ogólnopolskich, w konkursach na szczeblu gminy, powiatu i rejonu.

Szkoła, ucząc i wychowując dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, realizuje zarówno cele określone przez pedagogikę ogólną, jak i cele wskazane przez pedagogikę specjalną: cele naprawcze, terapeutyczne i profilaktyczne. Przygotowuje ona swych uczniów do życia w społeczeństwie, zapewniając im warunki wszechstronnego wychowania i wykształcenia w granicach ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Metodyka nauczania oraz formy pracy rewalidacyjnej w poszczególnych szkołach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie są w sposób twórczy zmodyfikowane oraz dostosowane do zasad i założeń oligofrenopedagogiki i ortodydaktyki, a także do swoistych zadań i warunków pracy szkoły oraz do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego znajduje się w Sejnach - mieście powiatowym położonym w północno-wschodnim krańcu Polski.

Kontakt: ul. Łąkowa 1; 16-500 Sejny

Strona internetowa szkoły:

http://www.liceum.sejny.pl/

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku

Miejscowość Zagnańsk leży w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, w dolinie rzeki Bobrzy. Zagnańskie lasy wchodzą w skład dawnego kompleksu Puszczy Jodłowej. Przez wieś przebiega linia kolejowa Warszawa – Kraków, droga E7 oraz droga wojewódzka 750. Początki Zagnańska sięgają XV w. Pierwszą, historycznie pewną, informację o Zagnańsku odnajdujemy w Liber Beneficiorum Jana Długosza (1415-1480). Wynika z niej, że około 1470 roku wieś obsiewała 15 łanów kmiecych i 2 łany sołtysie (to jest ok. 400 ha), na jej terenie znajdowała się też karczma. Świadkami późniejszej historii są: kościół parafialny oraz zespół pieców hutniczych wybudowany w końcu XVI w. w tzw. kluczu samsonowskim. O bohaterskiej i trudnej historii Zagnańska mówią wiele przydrożne
kapliczki, mogiły powstańców i partyzantów, tablice pamiątkowe. Wizytówką miejscowości jest bez wątpienia dąb Bartek, który pięknie prezentuje się w herbie Zagnańska. Przed pięciu laty Zagnańsk uzyskał światową sławę. W nieczynnym już kamieniołomie usytuowanym w pobliżu kościoła naukowcy dokonali nadzwyczajnego odkrycia: odnaleźli ślady łap zwierzęcia pochodzącego sprzed 400 milionów lat. Paleontologiczny tetrapod, o którym stało się głośno w świecie, sprawił, że w Zagnańsku są prowadzone intensywne prace zmieniające infrastrukturę całej miejscowości.

O Zagnańsku, jego początkach i powstawaniu nazwy, krążą różne legendy. Najpopularniejsza jest ta, która łączy nazwę Zagnańsk z czasownikiem zagnać, zaganiać. A to z następującego powodu: zanim powstała tu wieś, to wcześniej te tereny były pokryte rozległymi lasami (świadczy o tym m.in. zachowana Puszcza Jodłowa). Należało więc je wykarczować. Do tych ciężkich prac zaganiano różnych ludzi, np. chłopów pańszczyźnianych, przestępców, skazańców, schwytanych uciekinierów. Śladami takich właśnie początków Zagnańska mają być zachowane jeszcze stare nazwiska: Karcz, Zagdan, Zagdański, Zagnański, czy nieoficjalna nazwa wsi Złodziejów. Natomiast reliktami „leśnych” początków są zachowane nazwy miejscowe typu Borek, Borowa Góra, Chrusty.

Natomiast językoznawcy – na podstawie analizy etymologicznej – dopatrują się nieco innych początków nazwy Zagnańsk, przede wszystkim dlatego, że wcześniej występowała ona w formie ZagdańskZagdańsko. Otóż rdzeniem, najważniejszą cząstką, tej nazwy jest morfem -gd- , który m.in. powtarza się w nazwach Gdańsk, Gdów, Gdynia, i który oznaczał tereny ‘mokre, wilgotne, bagienne’, ale i ‘lesiste, zarośnięte’. A zatem Zagnańsk jest nazwą utworzoną ze względu na ukształtowanie terenu: podmokłego i zalesionego jednocześnie.

Historia szkoły w Zagnańsku sięga 1921 roku, kiedy to otwarto szkołę w pobliskim Kaniowie. W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej uczy się 243 dzieci w 13 oddziałach a w Gimnazjum 150 uczniów w 6 oddziałach lekcyjnych. Do przedszkola uczęszcza 115 maluchów. W trzech klasach sportowych uczniowie realizują rozszerzony program wychowania fizycznego. W szkołach uczniowie uczą się dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego, zdobywają umiejętności z zakresu obsługi komputerów na lekcjach informatyki, mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach pozalekcyjnych np. koła plastycznego, fotograficznego, teatralnego,
tanecznego, w zajęciach rekreacyjno-sportowych, w chórze i wielu innych.

Aktywnie działają organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, ZHP, Klub Europejski.

Źródło: Strona internetowa szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Ogrodnikach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach powstała w roku 2013 z inicjatywy rodziców i proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Ogrodnikach. W ośmiu oddziałach kształci 65 uczniów z pobliskich miejscowości. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Stoczku

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Stoczku mieści się przy ulicy Armii Krajowej 1. Dyrektorem gimnazjum jest mgr Tadeusz Danaj. Uczniowie biorący udział w projekcie prowadzili badania dialektologiczne w całej gminie Stoczek, między innymi w okolicznych miejscowościach: Gajówce, Borzychach, Majdanie, Drgiczu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem zlokalizowany jest przy głównej ulicy osady Sadowne – Kościuszki 74. W budynku byłego internatu nadal funkcjonuje kuchnia wraz ze stołówką oraz sale dydaktyczne (pracownia komputerowa),
świetlica.

Zespół prowadzi kształcenie w:

  • Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana
  • Zasadniczej Szkole Zawodowej
  • Szkole Policealnej
  • Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym

Zadaniem szkoły jest przekazanie odpowiedniej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Ta wiedza ma być przydatna przez całe życie, w kontekście indywidualnym, obywatelskim, społecznym oraz zawodowym. Uczymy ciekawie, nowocześnie i skutecznie. Nasi nauczyciele, poza pracą dydaktyczną podejmują się wielu dodatkowych zadań na rzecz rozwoju swoich wychowanków.

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce powstało 1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty. W 2004 r. szkoła przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, wielkiego patrioty, przywódcy pierwszego z polskich powstań narodowych. Od momentu utworzenia, do gimnazjum średnio uczęszcza ok. 175 uczniów dowożonych z 18 miejscowości, którzy zdobywają wiedzę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce jest szkołą nowoczesną. Posiada własną stronę internetową, a rodzice mogą zapoznawać się z ocenami dzieci także poprzez dziennik internetowy. W szkole znajduje się również nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią, przy której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz sale lekcyjne zaopatrzone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce dydaktyczne.

W 2012 r. została oddana do użytku nowa część szkoły z halą sportową. W nowej części budynku znajdują się cztery sale lekcyjne, w tym nowoczesna pracownia językowa, sale geograficzna i humanistyczna oraz doskonale wyposażona pracownia fizyczno-chemiczna. Możliwość korzystania z profesjonalnego sprzętu sportowego zachęca uczniów do rywalizacji i rozwijania swoich umiejętności fizycznych. Dzięki temu, że na hali sportowej znajdują się trybuny, możliwe jest organizowanie zawodów
sportowych, które oglądać może większa publiczność.

Uczniowie angażują się w życie gimnazjum poprzez aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim, regularne wydawanie szkolnej gazetki „Gimpress”, prowadzenie radiowęzła, pracę w Spółdzielni Uczniowskiej oraz działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu. Najzdolniejsi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w wielu zajęciach kół zainteresowań (sportowych, artystycznych i naukowych), których oferta jest co roku aktualizowana. W ciągu ostatnich lat utworzono m.in. Klub Młodego Obywatela, Koło Fotograficzne, Koło Młodego Laboranta i Szkolny Klub Odkrywców. Poza tym uczniowie mają wiele możliwości kontaktu z kulturą, m. in. poprzez wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i historyczne, wyjazdy do kina i do teatru oraz organizowane w szkole koncerty filharmonii i spotkania z ciekawymi ludźmi. Corocznie uczniowie uczestniczą w wielu konkursach, akcjach społecznych i projektach edukacyjnych. Na wiele z nich szkoła
uzyskuje dotacje i granty od podmiotów zewnętrznych.

Szczególną opieką szkoła otacza uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Organizowane są dla nich zajęcia wyrównawcze, a na co dzień mogą liczyć na indywidualne podejście i wsparcie ze strony pedagoga szkolnego i nauczycieli.

Szkoła uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, aktywnie współpracując z Urzędem Gminy w Dąbrówce i Gminnym Centrum Kultury. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w imprezach kulturalnych, sportowych i patriotycznych, a niektóre z nich nawet współorganizują.

Źródło: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl.

Szkoła Podstawowa w Karolinie

Szkoła Podstawowa w Karolinie położona jest na terenie gminy Giby, we wschodniej części województwa podlaskiego. Sąsiaduje z gminami: Sejny, Krasnopol, Płaska i Nowinka. Obwód Szkoły Podstawowej w Karolinie obejmuje osiem wsi  - Karolin, Pogorzelec, Sarnetki, Studziany Las, Gulbin, Białogóry, Daniłowce i Krasne. Kolonijny system zabudowy powoduje, że dzieci pokonują duże odległości do szkoły, 1/2 ogółu uczniów jest dowożona.

Duża powierzchnię naszej gminy zajmują lasy oraz liczne jeziora i rzeki .Sprawiają, że Gmina Giby posiada wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego. Region ten zachował wiele cech niezniekształconego działalnością człowieka środowiska naturalnego. Tereny te zalicza się do tzw. „Zielonych Płuc Polski”.

Pracę edukacyjno-wychowawczą szkoły planujemy w taki sposób, aby placówka nasza była ośrodkiem krzewienia kultury i pielęgnacji tradycji naszego regionu. Jednym z priorytetów, jakie zostały przyjęte w planie pracy jest poznawanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, budowanie więzi międzyludzkich i pielęgnowanie tradycji rodzinnych. Chcemy, by poziom nauczania w naszej szkole niczym nie odbiegał od miejskich placówek oświatowych. Na miarę naszych możliwości finansowych organizujemy wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, mini wernisaże plastyczne, konkursy, imprezy kulturalne, w których masowo uczestniczy społeczność lokalna.

W wielu konkursach o charakterze lokalnym, środowiskowym, gminnym, powiatowym i międzystrefowym szkoła zajmuje czołowe lokaty podnosząc prestiż szkoły w środowisku. Wysokie efekty działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są często uwidocznione w licznych artykułach w prasie lokalnej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Już w XIX w. Sejny były ważnym ośrodkiem szkolnictwa. Istniało tu gimnazjum wojewódzkie, a w okresie międzywojennym prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące Kurii Biskupiej w Łomży im. św. Kazimierza, zlokalizowane w pomieszczeniach klasztornych. W 1945 r. zostało reaktywowane jako państwowe Liceum Ogólnokształcące. Po II wojnie światowej powstała w Sejnach również szkoła zawodowa. Początki istnienia szkolnictwa zawodowego sięgają daty 2 kwietnia 1946 r. W tym dniu otwarto Publiczną Dokształcającą Szkołę Zawodową. 26 czerwca 1950 r. szkołę opuścili pierwszych 16 absolwentów.
Przez 20 lat szkoła mieściła się w barokowym zespole klasztornym. 10 października 1970 r. do użytku przekazano nowy obiekt, z którego korzystamy do dzisiaj. 1 września 1971 r. powstało 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych. W środowisku zaistniała potrzeba dokształcania dorosłych, chcących podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w 1974 r. utworzono 3-letnie Zaoczne TMR
na podbudowie ZSZ, a rok później – stacjonarne. W 1976 r. utworzono 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze.
Lata 70. XX wieku cechował dynamiczny rozwój szkoły. Wzrosła liczba klas i powstających szkół. Spowodowane to było wyżem demograficznym oraz potrzebą kształcenia w istniejących specjalnościach mechanizacyjnych i rolniczych. Apogeum stanu liczebnego szkoła osiągnęła w roku szkolnym 1976/77, kiedy to w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczych pobierało naukę 1111 uczniów i słuchaczy. Opuszczający szkołę absolwenci bez trudu znajdowali zatrudnienie, zarówno w sektorze rolnictwa, jak i poza nim. Uczniowie w tym okresie odnosili znaczące sukcesy.

Kryzys społeczno-polityczny i gospodarczy w początkach lat 80. nie ominął również ZSR. Ogólna liczba uczniów od 1984 r. utrzymywała się w granicach ok. 400. Mimo złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej, szkoła nadal się rozwijała i doskonaliła proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy. W 1987 r. powstało Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe, szkolące – jak żartobliwie mówiono – „żony dla rolników”. 10 listopada 1994 r. Zespołowi Szkół Rolniczych w Sejnach nadano sztandar i imię Stanisława Staszica – twórcy szkolnictwa zawodowego w Polsce. W 1996 r. powstało 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, a w 1999 r. otwarto Liceum Techniczne o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Wejście w kształcenie ustawiczne pozwoliło na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla środowiska, zarówno w postaci szkół stacjonarnych, jak i różnych dodatkowych form kursowych. Od września 2002 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych, utrzymując nadal w swojej strukturze kształcenie ustawiczne. Od 15 lipca 2004 r. funkcję dyrektora ZSTR w Sejnach objął mgr inż. Henryk Wiesław Wydra. 1 stycznia 2008 r. organem prowadzącym zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1 września 2009 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica. Obecnie kształci 250 uczniów i 70 słuchaczy w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, technik architektury krajobrazu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych i kucharz. W ramach Zespołu funkcjonują trzy typy szkół: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna, a także kursy kwalifikacyjne dla dorosłych. Uczniowie uczestniczą w projektach unijnych i szkoleniach, podczas których zdobywają nowe kwalifikacje (kurs carvingu, barmański, baristy, spawacza, prawa jazdy, obsługi programów komputerowych Subiect, AutoCad, Dietetyk), odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą. ZSCKR w Sejnach posiada nowocześnie wyposażone pracownie lekcyjne i do nauki zawodu, zdobyła certyfikaty: Bezpieczna Szkoła, Szkoła z Klasą i Przyjazna Szkoła. Do dyspozycji młodzieży są pedagog i psycholog szkolny oraz doradca zawodowy. W ramach zajęć pozalekcyjnych działa m.in. drużyna koszykówki, piłki ręcznej, koło fotograficzno-filmowe, gazetka szkolna „Małpiszon”, zespół wokalny, Klub Historyczny im. AK, wolontariat, mażoretki, koło cukiernicze Kraina Słodkości. Młodzież realizuje się, biorąc udział w konkursach i olimpiadach. ZSCKR w Sejnach to szkoła przyszłości, której absolwenci bez trudu odnajdują się na rynku pracy.

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

W 1938 roku powstała roczna, męska Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego wchodząca w skład Wileńskiego Okręgu Szkół Rolniczych. Naukę rozpoczęto w połowie stycznia 1939 roku. Nauka w szkole miała charakter praktyczny. Poligonem było gospodarstwo o powierzchni kilkudziesięciu hektarów (grunty w stronę Raczek oraz na terenie wsi Szkocja w pobliżu istniejących jeszcze wówczas częściowo budynków z majątku Paca) i stado liczące 10 - 12 krów oraz 15 - 20 świń.

Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie ma długoletnie tradycje i po wielu przekształceniach przybrała obecną formę. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania i wiedzy uczniów. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, środki dydaktyczne i komputery, salach lekcyjnych. Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Gimnazjum jest szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspiera indywidualny rozwój ucznia. Najważniejszym zadaniem szkoły niezmiennie jest wykształcenie młodego człowieka, poszerzanie jego horyzontów myślowych i zainteresowań. Nad tymi zadaniami czuwa wysoko wykształcona kadra pedagogiczna, która wciąż podnosi swoje kwalifikacje.

Źródło: www.szkolnictwo.pl.

Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie wchodzą: Gimnazjum, którego patronem jest Papież, Jan Paweł II, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica, a także Gminne Przedszkole w Wąsewie. Obecnie Zespół kształci aktualnie ok. 200 uczniów. Posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Tworzy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomaga wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę, sal.

Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie dołączył do projektu w 2016 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej obejmuje technikum i szkołę zawodową oraz szkoły dla dorosłych. Kształci kolejne pokolenia nieprzerwanie od 1969 r. Od 2007 r. szkoła podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod aktualną nazwą funkcjonuje od 2009 r.
Zespół posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-techniczną do prowadzenia wszystkich form praktycznej nauki proponowanych zawodów: gospodarstwo szkolne wraz z sadem dydaktycznym oraz ogrodem, szklarnia dydaktyczna, tereny rekreacyjne wokół szkoły, ogród botaniczny i kolekcja roślin iglastych, magazyn, garaże, wiaty na sprzęt rolniczy. Ponadto, szkoła posiada internat, dzięki czemu kształcić się w niej mogą również osoby spoza regionu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego dołączył do projektu w 2016 r.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem

Szkoła w Miętnem jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce, została założona 4 maja 1924 r. jako Publiczna Szkoła Przysposobienia Rolniczego im. Stanisława Staszica. Początkowa szkoła kształciła wyłącznie chłopców. Szkoła zapewniała uczniom pełne przygotowanie do prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Wdrażała i upowszechniała nowoczesne metody w uprawie i hodowli. Podczas okupacji w latach 1939-44 szkoła nie przerwała działalności. Po wojnie szkoła funkcjonowała do 1952 r., kiedy to została zlikwidowana i musiała zawiesić swoją działalność na 5 lat. W 1957 r. została ponownie otwarta, początkowo jako szkoła rolnicza, później jako szkoła wodno-melioracyjna, by w końcu uzyskać status szkoły drobiarskiej. Od połowy lat 80. szkoła dynamicznie się rozwijała - obiekty szkolne zostały rozbudowane i zmodernizowane. Szkoła zmieniła charakter, stając się centrum kształcenia praktycznego. W miejsce kierunków typowo produkcyjnych zaczęła rozwijać profile usługowe (agrobiznesu, mechanizacji, ekonomiczno-administracyjne, kształtowania środowiska, żywienia człowieka). Aktualnie szkoła proponuje szeroki wybór kierunków technicznych oraz zawodowych.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem dołączył do projektu w 2016 r.

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Historia szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie powołane zostało do życia decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach z dnia 24.08.1992 roku i przekształcone (od 1 września 2002 r.) w 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną Uchwałą Nr 250/XXXV/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.01.2002 r. Szkoła mieści się w odrestaurowanym budynku z 1927 roku (najstarszym budynku szkolnym Augustowa). W przeszłości w budynku liceum siedzibę swoją miały następujące szkoły:

Państwowe Seminarium Nauczycielskie (1927 – 36)
Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne (1933 – 39)
4- klasowa Szkoła Ćwiczeń
Państwowe Liceum i Gimnazjum (1937 – 39, 1945 – 48)
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego (1948 – 50)
Liceum Pedagogiczne (1950 – 67)
Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (1964 – 75)

Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza (1968 – 75)
Szkoła Podstawowa nr 3 (1975 – 88)
Szkoła Podstawowa nr 4 (1993 – 94)

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zaliczony został do zabytków architektonicznych i otoczony opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków, zaś „Dąb Niepodległości”, zasadzony ręką uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w 1928 roku, zarejestrowany jest jako Pomnik Przyrody. Nie mniejsze znaczenie zabytkowe posiada płyta pamiątkowa z 1928 roku, upamiętniająca 10. rocznicę odzyskania niepodległości, umieszczona obok w/w dębu. Płyta ta we wrześniu 1939 roku (po wejściu wojsk radzieckich do Augustowa) miała zostać, na rozkaz komendanta władz okupacyjnych, rozbita na szczątki i wywieziona z miasta. Odnaleziona została dopiero w czerwcu 1992 roku. Obecnie pamiątkowa płyta umieszczona została na należnym jej miejscu.

Na murach budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie znajdują się również trzy pamiątkowe tablice:

  1. a) tablica upamiętniająca profesorów i uczniów seminarium nauczycielskiego, gimnazjum, którzy oddali życie za ojczyznę,
  2. b) tablica upamiętniająca profesorów i uczniów liceum pedagogicznego,
  3. c) tablica „Dar Narodowy” upamiętniająca przekazanie 50 tys. zł przez pana Andrzeja Wajdę na rozpoczęcie restauracji budynku szkoły.

Od roku 1996, w dniu zakończenia nauki, każdy rocznik uczniów klas III upamiętnia swoją obecność w szkole zasadzeniem drzewa w „Alei Absolwentów”.

Imię szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie nosi imię Polonii i Polaków na Świecie. Koncepcja ta powstała z inicjatywy rodziców uczniów II LO, a następnie została poddana analizie w środowisku szkolnym. Zyskała również poparcie szerszej społeczności lokalnej oraz „Wspólnoty Polskiej” – wyrażone przez jej przewodniczącego, prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Do wyboru takiego imienia skłoniła przeszłość historyczna regionu i jego przygraniczne położenie.

Dziedzictwo, do którego szkoła chce się odwołać, stanowi skarbnicę ważnych wartości wychowawczych. II LO w Augustowie ma być miejscem pamięci o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz ośrodkiem przekazującym wiedzę o ich historii, kulturze i dokonaniach. Szczególną opieką pragnie otoczyć Polaków mieszkających na Wschodzie tak, aby mogli poczuć ciepło Ojczystego Domu. Szkoła organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin o korzeniach polskich, w planach jest także utworzenie klasy polonijnej. Dąży się również do tego, aby Polacy
mieszkający na świecie mogli spotykać się w Augustowie, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Patronatem Honorowym uroczystość nadania imienia szkole objął Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – prof. Andrzej Stelmachowski.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 14 września 2007 roku na placu przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie przy al. Kard. Wyszyńskiego 1.

Więcej informacji o szkole: http://www.lo2.augustow.pl/

Szkoła uczestniczy w projekcie „Dialog pokoleń” od 2017 roku.

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog pokoleń" w 2019 r.

 

Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog pokoleń" w 2019 r.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog pokoleń" w 2019 r.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog Pokoleń" w 2019 r.

Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog pokoleń" w 2019 r.

Zespół Szkół nr 3 im. Jana Sobieskiego w Szczytnie

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie zaczyna się w 1945 roku, kiedy to zostaje powołane do życia Państwowe Koedukacyjne Ogólnokształcące Gimnazjum, a w październiku tego roku (właśnie minęło 75 lat), odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Od 1986 roku szkoła nosi imię Jana III Sobieskiego. Szkołę ukończyło blisko 10 tysięcy osób, wśród nich- Krzysztof Klenczon.

Szkoła przystąpiła do programu "Dialog pokoleń" w 2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Urle leżą w pradolinie rzeki Liwiec, która stanowi dopływ Bugu. Do Urli można dojechać pociągiem z Warszawy Wileńskiej w kierunku Białegostoku. 50 km od Warszawy (podróż trwa godzinę) wśród sosnowych lasów położona jest mała stacyjka kolejowa URLE.

Miejscowość Urle powstała w drugiej połowie XVIII wieku w dawnej Puszczy Jadowskiej, a jej pierwszymi mieszkańcami byli Kurpie. Rozwój letniska nastąpił w okresie międzywojennym ze względu na dogodne połączenie kolejowe z Warszawą, dużo lasów sosnowych oraz dobre warunki do kąpieli w Liwcu. Duży wkład w rozwój miejscowości ma Stowarzyszenie Miłośników Urli (powstało w 1927 roku).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach łączy dwie placówki: szkołę podstawową i przedszkole. W projekcie "Dialog pokoleń" uczestniczy od 2020 r.

 

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Szkoła przygotowuje młodzież do wielu poszukiwanych dzisiaj zawodów: technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych. Ma nowoczesną bazę i dobrze wyposażone pracownie i warsztaty. W projekcie "Dialog pokoleń" uczestniczy od 2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni

W projekcie "Dialog pokoleń" uczestniczy od 2020 r.